Bạn đang ở đâu trên giản đồ Conway ?

Năm 2010, Drew Conway vẽ giản đồ sau đây để mô tả ý tưởng liên hệ giữa 3 lĩnh vực: (1) Chuyên môn, (2) Lập trình - dữ liệu và…

Continue Reading