Ví dụ tính toán kết cấu áo đường theo Tiêu chuẩn IRC Ấn Độ

Tiêu chuẩn Thiết Kế Áo đường của Ấn Độ có nhiều điểm mới và sáng tạo. Trong đó, Ấn Độ đã phát triển riêng một phần mềm có tên là…

Continue Reading