VIMOD – Dự báo sơ bộ tuổi thọ kết cấu áo đường

VIMOD – Dự báo sơ bộ tuổi thọ kết cấu áo đường

VIMOD hỗ trợ dự báo sơ bộ hư hỏng kết cấu áo đường theo thời gian như nứt (crack), hằn lún bánh xe (rutting), cường độ các kết cấu áo đường đặc trưng …

Người sử dụng chọn nút chức năng trong thư mục “Remaining Life”, kết quả tính toán sẽ hiển thị như sau

Kết quả tính toán dự báo tuổi thọ kết cấu áo đường

Kết quả bao gồm 3 biểu đồ, cụ thể là
o Biểu đồ phía trên nhằm dự báo hằn lún bánh xe “Rutting” và nứt mặt đường “Cracking”. Dự báo Nứt (Cracking) hoặc dự báo Lún hằn bánh xe (Rutting) sẽ hiển thị biển đồ khi click nút chức năng tương ứng. Sẽ có 4 nhóm đánh giá cụ thể dựa vào bảng phân loại sau:

o Biểu đồ ở giữa nhằm đánh giá cường độ của 3 lớp kết cấu áo đường mềm với 5 thang điểm phân loại theo màu sắc theo bảng sau

o Biểu đồ phía dưới là biểu đồ tùy chọn nhằm đối chiếu lại với các kết quả khác. Người sử dụng có thể hiển thị các biểu đồ từ dữ liệu thí nghiệm FWD như độ võng, tải trọng, nhiệt độ không khí, nhiệt độ mặt đường, nhiệt độ kết cấu đo được hoặc các kết quả như Chiều sâu tới lớp đất cứng (Depth to bedrock), chỉ số kết cấu SCI.

Phần mềm VIMOD được cung cấp miễn phí

Email: inbox.itec@gmail.com

Trân trọng cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *