Phân tích dữ liệu thí nghiệm Radar xuyên đất (GPR)

Thí nghiệm Radar xuyên đất (GPR) là một dạng thí nghiệm không phá hoại hiện đang được sử dụng rộng…