Hướng dẫn sử dụng VIMOD

VIMOD – Tính toán ngược Mô-đun đàn hồi kết cấu áo đường

Sau khi đã chọn các Trạm đo cần thiết cho việc tính toán ngược Mô-đun đàn hồi, người sử dụng click nút chức năng trong cụm chức năng “Backcalculation Analysis” để tiến hành tính toán ngược. Người sử dụng cần phải khai báo các thông số địa chất cho thiết kế điển hình sẽ áp […]

VIMOD – Dự báo sơ bộ tuổi thọ kết cấu áo đường

VIMOD hỗ trợ dự báo sơ bộ hư hỏng kết cấu áo đường theo thời gian như nứt (crack), hằn lún bánh xe (rutting), cường độ các kết cấu áo đường đặc trưng … Người sử dụng chọn nút chức năng trong thư mục “Remaining Life”, kết quả tính toán sẽ hiển thị như sau […]

VIMOD- Phân tích dữ liệu thí nghiệm FWD

Phần mềm VIMOD hỗ trợ phân tích dữ liệu thí nghiệm FWD từ hiện trường hoặc dữ liệu do người dùng xây dựng trên Excel và lưu dưới định dạng csv Dữ liệu thí nghiệm Dynatest FWD Để đọc dữ liệu thí nghiệm đo, người sử dụng click nút chức năng và chọn vị trí […]