VIMOD – Tính toán ngược Mô-đun đàn hồi kết cấu áo đường

VIMOD – Tính toán ngược Mô-đun đàn hồi kết cấu áo đường

Sau khi đã chọn các Trạm đo cần thiết cho việc tính toán ngược Mô-đun đàn hồi, người sử dụng click nút chức năng trong cụm chức năng “Backcalculation Analysis” để tiến hành tính toán ngược.

Người sử dụng cần phải khai báo các thông số địa chất cho thiết kế điển hình sẽ áp dụng cho tất cả các Trạm đo đã chọn trước đó. Các thông số đầu vào bao gồm: Tên của lớp, lựa chọn loại vật liệu, hệ số Poisson, giá trị Mô-đun đàn hồi nhỏ nhất (E-min), giá trị Mô-đun đàn hồi lớn nhất (E-max).
Phần mềm có tích hợp dữ liệu các vật liệu điển hình với các ngưỡng giá trị phổ biến để người dùng tiết kiệm thời gian, đơn vị gốc của dữ liệu là psi do đó khi người sử dụng chọn, giá trị hiển thị E-min, E-max có thể sẽ lẻ vì quá trình chuyển đổi đơn vị.
Khi lựa chọn loại vật liệu, các giá trị hệ số Poisson, Mô-đun nhỏ nhất (E-min), Mô-đun lớn nhất (Emax) sẽ tự động điền các giá trị tham chiếu. Người sử dụng có thể sửa lại theo ý muốn của mình, với các trạm đo có thiết kế riêng hoặc có số lớp nhiều hơn mặt cắt điển hình, người sử dụng có thể thêm vào trong bước tính toán tiếp theo với chức năng “User Manual”.

Trước khi bắt đầu tính toán, người sử dụng cần thiết lập thông số đầu vào cho thuật toán gen. Để thiết lập thông số đầu vào của thuật toán Di truyền, người sử dụng chọn nút chức năng trong menu Analysis | Backcalculation Analysis. Các thông số được diễn giải như bảng sau

Population size Số lượng dân số của thuật toán Gen;
Number Generation Số lượng thế hệ sẽ quyết định số vòng lặp tính toán của thuật toán Gen;
Probability of Crossover Tỷ lệ giao hoán của các cặp bố mẹ trong thuật toán Gen;
Probability of mutation Tỷ lệ đột biến gen trong thuật toán Gen;
Tournament Selection Số lượng cá thể được lựa chọn ngẫu nhiên để giao hoán nhau trong thế hệ tiếp theo;
Elitism Count Số lượng cá thể tốt nhất được duy trì qua các thế hệ.

Các thông số mặc định tối ưu đã được chương trình thiết lập dựa trên các nghiên cứu của tác giả tuy nhiên người sử dụng có thể thay đổi tùy thuộc vào mục đích của mình. Người dùng thiết lập các thông số thuật toán Di truyền sau đó chọn nút OK để kết thúc. Nếu muốn sử dụng thông số mặc định thì chọn nút Default.

Sau khi hoàn thành khai báo thông số vật liệu các lớp áo đường mềm, người sử dụng chọn nút Run để thực thi hoặc Stop nếu muốn dừng quá trình tính toán. Trong quá trình phần mềm chạy, người sử dụng cần lưu ý một số thông tin hiển thị của Trình đơn này.

Tùy thuộc vào số lượng Trạm đo được chọn, số lượng thế hệ và các thông số đầu vào khác của thuật toán Di truyền mà thời gian thực thi tính toán sẽ nhanh hoặc chậm, tốc độ tính toán phụ thuộc nhiều vào thông số đầu vào của thuật toán Di truyền.
Người sử dụng có thể tranh thủ làm việc khác hoặc pha chế một ly café và nhâm nhi trong lúc chờ đợi chương trình tính toán.

Phần mềm VIMOD hỗ trợ miễn phí

Thông tin liên hệ: inbox.itec@gmail.com

Trân trọng cảm ơn !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *