Tùy chọn thể hiện biển báo giao thông và cọc lý trình trong VICAD 4.1

Bình đồ hư hỏng mặt đường và hiện trạng các giải pháp an toàn giao thông (ATGT) đóng vai trò…