Công cụ hỗ trợ Vẽ Bình đồ Hư hỏng mặt đường

Phiên bản này hỗ trợ nhiều tính năng giúp người thiết kế thể hiện bình đồ hư hỏng mặt đường…