Cài đặt phần mềm LIGGHTS mô phỏng DEM

Phần mềm LIGGGHTS(R)-PUBLIC là phần mềm mã nguồn mở được sử dụng trong Mô phỏng các bài toán theo Phương…