Tạo báo cáo chuyên nghiệp với trình soạn thảo LaTEX

1. LaTEX là gì? LaTeX được thiết kế bởi Leslie Lamport dựa trên việc sử dụng công cụ định dạng…