Xác định khả năng phục vụ của kết cấu áo đường cũ từ giá trị Mô-đun đàn hồi chung các lớp vật liệu.

Đối với kết cấu đường cũ, sức chịu tải của kết cấu áo đường là một trong những chỉ tiêu quan trọng trong việc đánh giá trạng thái làm việc…

Continue Reading